top of page

Toolbox

De Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit is opgericht om grote organisaties uit te dagen én te ondersteunen CO₂-uitstoot op werkgerelateerde mobiliteit te verminderen.

Voor de Klimaatalliantie zijn factsheets opgesteld. Hieronder vindt u de samenvattingen van deze factsheets. Klik op de titel om de factsheet te openen op de website Ways2go.nl.

Let op: Voortschrijdend inzicht

 

De factsheets worden van tijd tot tijd bijgesteld vanwege voortschrijdend inzicht of nieuwe informatie. Wit u op de hoogte worden gehouden wanneer er nieuwe updates zijn? Stuur een bericht aan info@ways2go.nl.

CO₂ administratie (F2)


CO₂  administratiepakketten helpen bij het inzichtelijk maken van de CO2 uitstoot en het effect van genomen maatregelen.

Alternatieve brandstoffen (F3)


Van groengas tot waterstof, van batterij elektrisch tot HVO, alternatieve brandstoffen zijn niet meer weg te denken. Dit factsheet laat zien welke alternatieven er geschikt zijn in welke situatie waar reizen onvermijdelijk is, zodat u goed weet welke CO₂ reducerende opties u heeft.

CO₂ beprijzing (F4)


Om te sturen op CO₂  reductie kan beprijzing als instrument ingezet worden. Aan de CO₂ uitstoot wordt een prijs gehangen die bij het bepalen van de business case wordt meegenomen als kosten.

CO₂ vriendelijk leasebeleid (F5)


De leasevloot is vaak één van de grootste bijdragers van de CO₂ uitstoot van een organisatie. CO₂ vriendelijk leasebeleid helpt de CO₂ uitstoot hiervan naar beneden te krijgen.

Duurzaamheidscertificering (F6)


Door uw inspanningen te certificeren, legt u vast wat u doet en wat het oplevert.

Emissiereductie door samenwerking met klanten en leveranciers (F7)


Door slim samen te werken met klanten en leveranciers kan op het gebied van logistiek een optimalisatie gehaald worden. Ook voor mobiliteit liggen hier kansen.

Zuinig rijden en reizen, lopen en fietsen (F8)


Niet reizen is natuurlijk de meest zuinige manier van reizen, maar mocht de reis toch gemaakt moeten worden, dan is de voet op het gaspedaal en de keuze van reiswijze van essentieel belang voor de CO₂ uitstoot.

Mobility as a Service (MaaS) (F9)


Er komen steeds meer dienstverleners die een variatie aan mobiliteitsvormen van verschillende aanbieders integreren in een dienst via een app of een mobiliteitspas. Daarmee worden informeren, reserveren en betalen gekoppeld in een dienst. Van deze diensten wordt veel verwacht als hulpmiddel bij het verduurzamen van mobiliteit

Logistiek, bouwlogistiek, uitrol laadinfra (F10)


Het vervoer van personen en van vracht zijn in de regel gescheiden werelden, maar dat is deels schijn. Zo bestaat het merendeel van de bouwlogistiek uit personenverplaatsingen, personeel van aannemers die naar de klus moeten. Beide groepen vervoer zijn aangewezen op laadinfrastructuur als brandstofvoertuigen door elektrisch worden vervangen.

 

 

 

 

Themasessies/ kennisgroepen (F11)


Kennisdelen tussen leden van de Klimaatalliantie duurzame mobiliteit is een vitaal onderdeel van deze netwerkstructuur. We organiseren kennis- en inspiratiesessies per thema en actueel onderwerp.

Gebiedsontwikkeling en verstedelijking (F12)


Hoe de openbare ruimte is of wordt ingericht en hoe deze ontsloten is voor de verschillende vervoerwijzen levert een grote variatie op aan mogelijkheden tot verduurzaming van mobiliteit. Met de gemeente Rotterdam als opdrachtgever is van belang dat wensen en noden van werkgevers daar waar de omgeving tekortschiet op de agenda komt bij de gemeente. Zeker in de vele gebiedsontwikkelingsprojecten zijn goede aanknopingspunten, bijvoorbeeld m.b.t. ov, parkeren of laadinfrastructuur.

Proef CO₂ footprint per medewerker (F13)


Reisapps kunnen helpen bij het inzichtelijk maken van de CO₂ uitstoot per individuele medewerker en bij het bepalen van het effect van genomen maatregelen. ZHB heeft 500 licenties beschikbaar van de Fynch app om werkgevers ervaring op te laten doen met monitoren van de footprint per medewerker

 

Verhandelbare CO₂ rechten (F14)

 

Mobiliteitskeuzes van medewerkers hebben in combinatie met beleid van werkgevers ten aanzien van die keuzes een groter impact op de CO₂ footprint. Gedrag van medewerkers van gestuurd worden door een plafond te stellen aan de footprint van de organisatie als geheel en medewerkers over evenredige delen daarvan verantwoordelijk te maken. Door de rechten onderling verhandelbaar te maken worden gewenste keuzes beter gestimuleerd.

 

 

Band op Spanning (F15)

Door te zorgen dat de bandenspanning van je voertuig of wagenpark op orde is kan aanzienlijk op brandstof – en daarmee op CO₂, bespaard worden, maar ook de verkeersveiligheid is er mee gediend. De gemeente Rotterdam faciliteert mogelijkheden daarvoor.

 

 

Gebundelde belevering van facilitaire goederen (F16)

De gemeente Rotterdam probeert op diverse manieren bij te dragen aan duurzaamheid, leefbaarheid en bereikbaarheid van de stad. In het mobiliteitsbeleid kijkt de gemeente niet alleen naar de mobiliteit van personen, maar ook naar het transport van goederen. Op dat punt is de doelstelling: samen op weg naar nul. Nul overbodige ritten, nul uitstoot en nul vermijdbare opstoppingen. Om daaraan bij te dragen, kunnen bedrijven en werknemers individueel al veel zelf doen. Denk aan bestelgedrag en het kiezen van leveranciers die emissie loos kunnen beleveren. Maar soms kunnen bedrijven en organisaties door gezamenlijk optrekken nog meer bereiken, en tegelijk voordeel behalen. Gebundelde belevering van facilitaire goederen is zo’n kansrijk traject.

 

 

Mobility Lab (F17)

De gemeente Rotterdam en de provincies Noord-Brabant, Limburg en Utrecht hebben een programma waarin mobility startups die hun prototype willen testen in de praktijk worden gekoppeld aam launching customers. De startups krijgen daarbij ook professionele ondersteuning, de alliantiepartners worden bijgestaan vanuit Zuid-Holland Bereikbaar.

bottom of page